SRI NANDA-NANDANASTAKAM 

sucharu vaktra mandalam
sukarna ratna kundalam
sucharchitanga chandanam
namami nanda-nandanamnamami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanamsudirgha netra pankajam
sikhi sikhanda murdhajam
ananga koti mohanam
namami nanda-nandanamnamami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

svacchanda danta panktikam
navambudanga chikkanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

karena venu ranjitam
gati karindra ganjitam
dukula pita shobhanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

tribhanga deha sundaram
nakha dyuti sudhakaram
amulya ratna bhusanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

sugandha anga saurabham
uroviraji kaustubham
sphuracchri vatsalanchanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

vrindavana sunagaram
vilasanuga vasasam
surendra garva mochanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

vrajangana sunayakam
sada sukha pradayakam
jagan manah pralobhanam
namami nanda-nandanam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam

sri nanda-nandanastakam
pathed ya shraddhayanvitah
tared bhavabdhim dustaram
labhet tadanghri-yugmakam

namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam
namami nanda-nandanam